Doktorsavhandling från Linköping universitet

Denna doktorsavhandling av Johanna Wiss har som syfte att undersöka prioriteringar inom hälso- och sjukvården kopplat till sällsynta sjukdomar, och mer specifikt inom ramen för subvention av särläkemedel. Prioriteringar gällande särläkemedel befinner sig i gränslandet mellan ekonomiska, etiska och psykologiska perspektiv. Detta gränsland utforskas genom att studera allmänhetens syn på huruvida sällsynthet ska spela roll vid prioriteringsbeslut gällande särläkemedel, och genom att undersöka hur särläkemedel hanteras när beslut om subvention av särläkemedel fattas i praktiken. I artikel I och II används kvantitativa, experimentella metoder för att undersöka om det finns preferenser för att prioritera sällsynta sjukdomar och om dessa preferenser påverkas av psykologiska effekter. I artikel III och IV används kvalitativa metoder för att vidare undersöka vilka faktorer (förutom sällsynthet) som påverkar prioriteringsbeslut gällande särläkemedel och hur prioriteringsbeslut görs i praktiken för särläkemedel i England, Frankrike, Nederländerna, Norge och Sverige. De kvantitativa och kvalitativa metoderna har kompletterar varandra, och möjliggör en djupare förståelse för ämnet. Läs mer här.