”Nuvarande system fungerar inte för en del läkemedel”

Sverige fick inte den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vilket stod klart i förra veckan. Men kan Sverige bli ett föregångsland vad gäller läkemedel och innovation var ändå temat på ett seminarium i riksdagen med Penilla Gunther som värd den 22 november.

Penilla Gunther leder diskussion med Carl Wadell, Björn Hellström och Karolina Antonov Penilla Gunther leder diskussion med Carl Wadell, Björn Hellström och Karolina Antonov

Mot bakgrund av den rapport som Tillväxtanalys presenterade under våren har fokus legat på att hitta förutsättningar och vägar fram för hur Sverige kan bli ett föregångsland vad gäller innovationshöjd och utveckling av nya vårdformer. Kan en sällsynt sjukdom driva på forskning och utveckling och bli en tillgång även för andra sjukdomsgrupper? Och i slutändan skapa möjligheter för företag och arbetstillfällen?
– Omkring 8 000 sällsynta sjukdomar är idag kartlagda och årligen upptäcks ungefär 250 nya diagnoser. För varje ny diagnos finns det möjligheter att utveckla nya behandlingar. Marknaden för särläkemedel anses ha en hög tillväxtpotential i relation till andra läkemedel, berättar Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys, och som varit med och tagit fram rapporten.

Vem tar ansvaret för de sällsynta diagnoserna – och läkemedlen?
Vilka är förutsättningar krävs då för att Sverige och svenska företag kan ta del av denna innovations- och tillväxtpotential och samtidigt bidra till en bättre och mer kostnadseffektiv sjukvård? I en efterföljande paneldiskussion mellan Björn Hellström från Celgene och Karolina Antonov, analyschef på LIF och Carl Wadell, konstateras att en nationell plan eller strategi saknas och är eftersträvansvärd för att skapa rätt förutsättningar.
– Det svåra är inte att ta fram en plan utan att adressera var skon klämmer. Denna patientgrupp har under lång tid inte fångats upp av den landstingsdrivna sjukvården utan snarare fått stöd och service från den kommun patienten är hemmahörande i. Det har lett till ett oklart ägarskap, berättar Karolina Antonov.

Rekommendationer från EU
Under det senaste året har en europeisk expertgrupp arbetat fram rekommendationer för hur processer för vård och läkemedel vid sällsynta diagnoser ska gå till. I expertgruppen har Penilla Gunther som enda politiker deltagit.
– Vi har arbetat fram rekommendationer som landat i totalt nio olika principer. Den sjunde principen har tagits fram för att garantera jämlik vård och anger att finansiering bör ske på nationell nivå för att säkerställa patienters tillgång till särläkemedel, berättar Penilla Gunther.