Våra viktigaste förslag till en ny regering

Inför att en ny regering tillträder, vill Kommissionen lyfta våra viktigaste åtgärder för att snabbt lösa dagens utmaningar för personer med sällsynta diagnoser. I korthet handlar det om att tillföra nationella stimulansmedel och inrätta en vårdgaranti för patienter med sällsynta sjukdomar. 

Kommissionen föreslår följande till den nya regeringen: 

  • Regeringen bör avsätta särskilda nationella stimulansmedel för finansiering av läkemedel mot sällsynta diagnoser under ordinarie budgetbehandling hösten 2022
  • Inför en särskild nationell vårdgaranti som innebär en rätt för patienten att få behandling av läkemedel som är godkända av relevanta myndigheter och som klarar prövning utifrån en ny kostnadsutvärderingsmodell
  • Regeringen bör även sluta en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om en försöksverksamhet, som bland annat berör principer om hur resurser ska fördelas på bästa sätt
  • Initiera ett så kallat ”policylabb” för särläkemedel, likt det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har fått i uppdrag att införa
  • Följ upp de fastslagna nationella stimulansmedlen om 100 miljoner kronor årligen de första två åren och därefter 200 miljoner kronor de resterande två åren
  • De ekonomiska medlen ska fördelas utifrån ansökan av regionerna samt en bedömning gjord av en relevant central myndighet som prövar ansökningarna i enlighet med ett antal kriterier fastslagna mellan regeringen och SKR
  • Regionerna bör kunna få ersättning för delar eller hela kostnaden för särläkemedel inom sin region

Ladda ner Kommissionens förslag: ”Skärpt, särskild nationell vårdgaranti för sällsynta sjukdomar”

Ladda ner Kommissionens förslag: ”Nationella stimulansmedel sällsynta sjukdomar”