Flera viktiga slutsatser i TLVs rapport för ökad tillgång till nya genterapier

Nya innovativa läkemedel, framförallt avancerade genterapier står för dörren. I en ny rapport till regeringen redovisar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förslag på åtgärder som kan underlätta för patienterna att få tillgång till dessa läkemedel.

I rapporten föreslår TLV att myndigheten tillsammans med regioner och företag gemensamt bör pröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där storleken på betalningen till företaget beror på hur stor hälsovinsten blir. Kommissionen för Innovativa Särläkemedel instämmer med flera av utredningens insikter – några av dem har uppmärksammats av Kommissionen under en lång tid.

Utdrag från rapporten nedan:

TLV ska kunna ta hänsyn till anhörigas livskvalitet
TLV har hittills inte beaktat anhörigas livskvalitet i subventionsbeslut. Data på hur anhörigas livskvalitet har påverkats har ofta inte hållit tillräcklig hög kvalitet och det har funnits tveksamheter om det är förenligt med den etiska plattformen. TLV anser att det i vissa situationer är rimligt att beakta effekter på anhöriga, när påverkan är mycket stor och när företaget i sin ansökan till TLV kan visa att deras läkemedel verkligen förbättrar anhörigas livskvalitet genom att patienten får en bättre hälsa.

TLV ska utreda hur volym ska tillåtas påverka priset
För läkemedel mot sällsynta tillstånd som säljs i små volymer begär läkemedelsföretagen ofta mycket högre priser i termer av kostnad per vunnen hälsovinst än för läkemedel mot mer vanliga tillstånd. TLV har under senare år utvecklat den värdebaserade prissättningen och har i ett antal beslut tagit hänsyn till att läkemedlen var riktade mot mycket små patientgrupper. TLV föreslår i rapporten att en mer genomgripande utredning görs av hur volym ska tillåtas påverka priset – både för läkemedel riktade mot små och stora patientgrupper.

Kommissionen för Innovativa Särläkemedel delar TLVs bedömning och välkomnar utredningens förslag. Större hänsyn till små volymer, allvarlighetsgrad och påverkan för anhöriga ligger också helt i linje med den ”multikriteriemodell” som Kommissionen drivit under en lång tid. (Läs mer om multikriteriemodellen i Kommissionens remissvar)

Vi tar även fasta på formuleringen att patienter ska få tillgång till läkemedel som är effektiva och värdeskapande – oavsett vilken teknologi läkemedlet bygger på eller vilka patientgrupper läkemedlet riktas mot, och oavsett var i landet man som patient bor. 

Precis som TLV konstaterar krävs nu fortsatt samverkan mellan myndigheter, regioner, industri och patientföreträdare.

Ladda ner hela TLVs rapport här